Monday, October 10, 2011

List of all Ved Vyasa from Shiv Puran


शिव पुराण
 1. बह्मा
 2. प्रजापति
 3. शुक्राचार्य
 4. ब्रहस्पति
 5. सूर्य
 6. यमराज
 7. शतक्रतु [इन्द्रदेव ]
 8. वशिष्ट मुनि
 9. सरास्वत
 10. त्रिधामा
 11. त्रिशिख [त्रिव्रत]
 12. भरद्वाज मुनि [शरतेजा]
 13. अंतरिक्ष व्यास
 14. वर्णी नमक व्यास
 15. त्रय्यारुण
 16. देव व्यास
 17. क्रतुन्जय
 18. जय
 19. भारद्वाज मुनि पुनः
 20. गौतम ऋषि
 21. हयार्तमा
 22. वाजश्रवा मुनि
 23. सोमशुष्मवंसी - त्रिन्बिंदु व्यास
 24. भृगु वंसी ऋक्ष वेद व्यास वाल्मीकि कहलाया
 25. शक्ति [पराशर जी का पिता  , राक्षक खा गए थे ]
 26. पराशर मुनि
 27. जातुकरण व्यास
 28. भगवान कृष्णदैपायन वेद व्यास [Recent last one]
 29. अस्वत्थामा द्रोणाचार्य पुत्र [in coming future]

Thankyou,
Best Wishes,
Vijay Goel
email : goelvj@gmail.com
mob : +91 9214502239
www.IndianAstroVedic.com

No comments: